Kwaliteitsregister
Alle verloskundigen van de Praktijk Verloskunde Harlingen, zijn BIG geregistreerd, lid van de KNOV en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen van de KNOV. Dit betekent dat wij verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast volgen wij regelmatig nascholingen waarin onze vaardigheden worden getoetst.
 
WHO/UNICEF Borstvoeding gecertificeerde Verloskundepraktijk

Als enige verloskundepraktijk inFriesland hebben wij het officiële WHO/UNICEF borstvoeding kwaliteitskeurmerk behaald. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij het geven van borstvoeding serieus nemen. De certificering bestaat uit een geschreven borstvoedingprotocol, cliëntenenquête, verbeterpunten, gevolgd door een externe toetsing - de certificering zelf.

Overleg met andere disciplines
Om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen hebben wij structureel overleg met andere disciplines die betrokken zijn bij de verloskundige zorg: het verloskundig samenwerkingsverband. Wij nemen actief deel aan VSV met gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin/JGZ, OKC. In sommige gevallen zullen wij medische gegevens uitwisselen, echter alleen met uw toestemming.

 

Cochrane review: verloskundige ’in the lead’ levert betere resultaten op voor moeder en kind

22 november 2013

Vrouwen hebben positievere ervaringen en zijn tevredener als de verloskundige verantwoordelijk is voor het gehele geboorteproces: van zwangerschap tot bevalling en de kraamperiode.

Dat blijkt uit de Cochrane review; een internationaal systematisch literatuurondezoek van 13 internationale studies waar maar liefst 16.242 zwangeren aan deelnamen.

Het onderzoek laat zien dat als de verloskundige ‘in charge’ is, het aantal spontane natuurlijke (vaginale) bevallingen toeneemt, er minder ruggenprikken zijn (epiduraal anesthesie), minder kunstverlossingen (vacuumextractie) en er worden minder knippen gezet. Ook is er minder kans op vroeggeboortes, één van de oorzaken van perinatale sterfte in Nederland. De beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV) is van mening dat deze review laat zien dat bij de invulling van integrale geboortezorg de eerste verantwoordelijkheid bij de verloskundige moet liggen. Dit is in het belang van de zwangere die het liefste continue zorg wil dicht in de buurt.

Verloskundige ‘in the lead’ bij integrale zorg

Deze voordelen spelen alleen als de verloskundige de verantwoordelijke is (midwife-led care); in tegenstelling tot een model waar de gynaecoloog verantwoordelijk is of waarin de verantwoordelijkheid wordt gedeeld, zoals in Nederland. Overigens betekent dit niet dat gynaecologen onbelangrijk zijn. Integendeel: midwife-led care kan alleen samen met gynaecologen en kinderartsen vormgegeven worden. Een soepele samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen is daarbij een vereiste.
De uitkomsten van het internationale onderzoek – net als uit recent Nederlands onderzoek -(proefschrift Hendrix 2010) laten zien dat in Nederland de verloskundige zorg aan vrouwen met een laag of medium risico op deze manier versterkt kan worden. Daarnaast is het mogelijk ook doelmatiger als de verloskundige in charge is en heeft het - zo blijkt nu uit dit onderzoek- positieve uitkomsten als resultaat. Natuurlijk blijft altijd een kleine groep zwangeren, vanwege een sterk verhoogd risico of complexe ziektegeschiedenis, onder behandeling bij de gynaecoloog.

Midwife-led care: verloskundige aan het roer

Uit de Cochrane review blijkt dat de meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind ontstaan bij het midwife-led care zorgmodel: de verloskundige aan het roer als ‘casemanager’ of eerste verantwoordelijke in het zorgproces. Zij zorgt voor de continue begeleiding en blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. Wanneer nodig consulteert de verloskundige de gynaecoloog of de zwangere verwijst naar de tweedelijn. Het midwife-led care model kent – zo blijkt uit onderzoek - geen negatieve effecten. De Cochrane review laat zien dat de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind met dit model positiever zijn dan wanneer de zorg in handen was van de gynaecoloog of huisarts (medical-led care), zoals in veel landen in de wereld het geval is. Ook zijn de resultaten beter dan waar de verantwoordelijkheid van de zorg wordt gedeeld door meerdere zorgverleners (shared-care). Zoals nu het geval is in Nederland met gynaecologen en verloskundigen.

Midwife-led care past binnen KNOV visie

Het ‘midwife-led care’- zorgmodel komt onder andere voor in Canada en in Nieuw Zeeland en past in de visie van de KNOV. In deze visie staat de zwangere centraal en de verloskundige achter de zwangere vrouw en haar partner. Zij begeleidt hen in het hele proces van kinderwens tot na de bevalling en biedt daarin toegesneden zorg, adviezen en continue ondersteuning.

Cochrane review

In het onderzoek zijn verschillende zorgmodellen in de geboortezorg (midwifery-led care – medical-led care en shared-care) onder de loep genomen. Maar liefst 13 internationale studies met in totaal 16 242 zwangeren zijn uitgebreid geanalyseerd. De zwangeren hadden zowel lage als hoge risicofactoren ten aanzien van de zwangerschap en bevalling. In alle zorgmodellen is samengewerkt met gynaecologen.


Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub3.

 

Wetenschappelijk Onderzoek

Onze praktijk zal gaan deelnemen aan het Midwifery Research Network Netherlands (MRNN) Het MRNN is het netwerk voor onderzoek in de eerstelijns verloskunde in Nederland. Het uiteindelijke doel is om de verloskundige zorg verder wetenschappelijk te onderbouwen. Het MRNN is een initiaftief van alle verloskundige opleidingen en wordt ondersteund door de KNOV. Door deelname aan MRNN bevordert onze praktijk het 'Evidence Based' werken in de eerstelijns verloskunde in Nederland.
Over de onderzoeken zullen wij u natuurlijk informeren.© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio